Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 29 marca2023 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania komisariatu policji w Makowie Podhalańskim za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku. - projekt uchwały
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.- projekt uchwały 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku.  - projekt uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański w roku 2023 dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.  - projekt uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim.  - projekt uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzcu.  - projekt uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2023 roku.  - projekt uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2023 roku”.  - projekt uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość gminną.  - projekt uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej.   - projekt uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Juszczynie.  - projekt uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata, odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu oraz wyrażenia zgody na wykonanie trwałej zabudowy.  - projekt uchwały
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Eko-Skawa sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wykonywania w imieniu gminy Maków Podhalański niektórych zadań w zakresie nieczystości ciekłych i oczyszczania ścieków komunalnych.  - projekt uchwały
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2024 r.  - projekt uchwały
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.  - projekt uchwały
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.  - projekt uchwały
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia.  - projekt uchwały
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka.  - projekt uchwały
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański.  - projekt uchwały
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański.  - projekt uchwały
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.  - projekt uchwały
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański.  - projekt uchwały
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego oraz finansowego za 2022r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.  - projekt uchwałyzałącznik do sprawozdania 
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za okres 2022r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.  - projekt uchwały
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania/monitoringu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022–2026 Gminy Maków Podhalański za rok 2022.  - projekt uchwały
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania-raportu-monitoringu rocznego i oceny stanu realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2030 za okres 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022  - projekt uchwały
 31. Przekazanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 32. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 33. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w  celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.