Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański 

zwołuję nadzień 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku. 
  projekt uchwały
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. 
  projekt uchwały
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim. 
  projekt uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Dolnym.
  projekt uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
  - projekt uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim za 2022 rok
  - projekt uchwały sprawozdanie 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
  projekt uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański przyjętego Uchwałą Nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 października 2019 i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, poz. 8236 z dnia 25 listopada 2019 r.
  - projekt uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.
  - projekt uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia. 
  projekt uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański. 
  - projekt uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków Podhalański - aktualizacja na lata 2021–2024 ” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
  - projekt uchwały
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków Podhalański w 2022 roku.
  - projekt uchwały
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. 
  projekt uchwały
 18. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.